Weber koristi kolačiće na svom sajtu u cilju statističke obrade podataka kao i kolačiće trećih lica kroz dodatke za društvene mreže (dugmad za deljenje sadržaja). Nastavljanjem posete našem sajtu, slažete se sa upotrebom kolačića.
Više o tome kako koristimo kolačiće i kako možete da promenite vaša podešavanja, kliknite ovde

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Zakonska regulativa

U produžetku ove stranice nalazi se detaljno pravno objašnjenje za korišćenje ove Internet stranice, u skladu sa zakonom.

Pravila i uslovi korišćenja Internet stranice

Na ovoj stranici se nalaze pravila i uslovi pod kojima možete koristiti internet stranicu www.weber.rs (u daljem tekstu: "Internet stranica"). Molimo Vas da ih pažljivo i detaljno pročitate.

Ukoliko ne prihvatate ova pravila i uslove, molimo Vas da odmah prestanete sa korišćenjem Internet stranice. Pristupanjem i korišćenjem Internet stranice izjavljujete da prihvatate da budete obavezani ovim pravilima i uslovima i svakim ponovnim pristupanjem Internet stranici potvrđujete dati pristanak.

Ova pravila i uslovi korišćenja Internet stranice sadrže odredbe koje definišu kako prava i obaveze korisnika Internet stranice, tako i prava i obaveze privrednog društva "Saint-Gobain građevinski proizvodi" d.o.o. Beograd čiji je Weber deo (u daljem tekstu: "Weber", "nas" ili "mi") u vezi sa pristupom i korišćenjem Internet stranice od strane korisnika (u daljem tekstu: "Pravila i uslovi korišćenja").

Weber je sektor privrednog društva "Saint-Gobain građevinski proizvodi" d.o.o. Beograd, registrovanog u Srbiji sa matičnim brojem 17379151. Ova Pravila i uslovi korišćenja su sačinjena u skladu sa pravom Republike Srbije. Weber i Vi ste saglasni da je za rešavanje svih sporova proizišlih iz ili u vezi sa ovim Pravilima i uslovima korišćenja nadležan sud u Beogradu.

Pristup i korišćenje internet stranice

Molimo da imate u vidu da Internet stranici pristupate i koristite je na sopstveni rizik.

Internet stranica može povremeno sadržati veze ka drugim internet stranicama. Te veze se uspostavljaju radi Vašeg boljeg informisanja, s tim da Weber ne preuzima odgovornost za bilo koju informaciju ili mišljenje koje sadrži neka druga internet stranica, niti odgovornost u vezi sa pravilima o zaštiti privatnosti ili bilo kojim drugim pravilima koja te internet stranice sprovode. Ukoliko pristupite nekoj od internet stranica do koje postoji veza sa ovom Internet stranice, radite to na sopstveni rizik. Stoga, preporučujemo da proverite pravila o zaštiti privatnosti svake internet stranice koju posećujete.

Internet stranici se pristupa preko Globalne Internet Mreže ("www"), koja je nezavisna u odnosu na Weber. Globalnu Internet Mrežu koristite na Vaš sopstveni rizik, uz obavezu poštovanja svih primenljivih domaćih i međunarodnih zakona i propisa. Weber ne snosi odgovornost za bilo kakvu informaciju ili uslugu koju dobijete putem Globalne Internet Mreže.

Intelektualna svojina

Svaki vid korišćenja predmeta zaštite prava intelektualne svojine ili drugih informacija objavljenih od strane Weber-a, njegovih ogranaka i/ili sa njim povezanih ili zavisnih lica na Internet stranici podleže sledećim pravilima: 

  • Internet stranica i njen sadržaj su u skladu sa međunarodnim pravom pravno zaštićena prava intelektualne svojine. Weber je nosilac odnosno ovlašćeni korisnik svih autorskih i drugih prava intelektualne svojine na Internet stranici i njenoj sadržini.
  • Upotreba Internet stranice i njenog sadržaja protivno uslovima propisanim ovim Pravilima i uslovima korišćenja je zabranjena.
  • Dozvoljeno je korišćenje, gledanje, preuzimanje, kopiranje ili štampanje tekstualnog ili grafičkog sadržaja Internet stranice pod uslovom da se to čini isključivo za legitimnu ličnu, nekomercijalnu upotrebu.
  • Zabranjeno je menjanje, modifikovanje, dodavanje i/ili uklanjanje bilo kog žiga, robne oznake ili drugog znaka razlikovanja kao i bilo kog dela sadržaja Internet stranice.
  • Sva vlasnička prava nad robnim i uslužnim znacima uključujući i logo (u daljem tekstu: "Oznake") koji se nalaze na Internet stranici pripadaju i pripadaće Weberu, njegovim ograncima i sa njim povezanim odnosno zavisnim pravnim licima ili trećim licima. Ništa na ovoj Internet stranici se ne može tumačiti kao davanje dozvole odnosno priznanje prava na korišćenje bilo koje Oznake u bilo koju svrhu.

Posebna ograničenja korišćenja

Ne smete reprodukovati ili distribuirati, delimično ili u potpunosti, sadržaj ili delove sadržaja Internet stranice bez prethodne pisane saglasnosti Weber-a, niti ih koristiti, prilagođavati, distribuirati ili upotrebljavati za stvaranje novih sadržaja u bilo kakve komercijalne svrhe.

Dodatno, ne smete koristiti bilo kakav uređaj ili softver kako biste ometali ili pokušali da ometate ispravno funkcionisanje Internet stranice, niti smete da pokušate da dešifrujete, reprogramirate ili vršite radnje reverzibilnog inženjeringa na bilo kom softveru koji uključuje ili na bilo koji način čini deo Internet stranice.

Ukoliko bilo koji deo Internet stranice zahteva od Vas ili Vam dopušta da objavljujete ili šaljete dalje materijal sa ili putem Internet stranice, taj materijal ne sme, i Vi ovim putem pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujete da taj materijal neće, biti u suprotnosti sa Pravilima i uslovima korišćenja, Zakonom ili javnim moralom (npr. materijal kojim se vređa pravo intelektualne svojine ili bilo koja druga prava trećih lica; materijal koji je opscen, klevetnički ili uvredljiv za bilo kog drugog korisnika, osobu ili pravno lice, sadrži viruse ili druge programe odnosno aplikacije koje ometaju ili mogu naneti štetu nekom sistemu, podacima ili informacijama i drugo) i ovim putem prihvatate da snosite isključivu i potpunu odgovornost za oblik, sadržaj i tačnost takvog materijala.

Svaka zloupotreba Internet stranice ili njenih sadržaja može rezultirati tužbom od strane Webera, njegovih ogranaka i sa njim povezanih odnosno zavisnih pravnih lica i/ili trećih lica.

Ograničenje odgovornosti

Informacije koje se nalaze na Internet stranici ne predstavljaju pouzdan osnovi za donošenje bilo kakve odluke.

Informacije na Internet stranici su isključivo uopštenog karaktera i nisu podobne da odgovore na posebne zahteve ili okolnosti, niti predstavljaju ponudu za zaključenje ugovora. Stvarni rezultati i događaji mogu biti materijalno drugačiji od bilo kakve prognoze, mišljenja ili očekivanja izraženog na Internet stranici, te prethodno objavljene informacije ne mogu biti pouzdan osnov za buduće rezultate rada.

Ne garantujemo da su informacije koje Internet stranica sadrži potpune, tačne ili aktuelne. Ukoliko tražite poseban savet u vezi sa spektrom i/ili korišćenjem naših proizvoda, možete da kontaktirate naše profesionalne savetnike kako biste potvrdili svoj izbor i našli odgovarajuće rešenje. Weber ne prihvata nikakvu odgovornost za bilo kakve greške koje nastanu iz pogrešne interpretacije ili nerazumevanja informacija koje Internet stranica sadrži.

Internet stranica i materijali na njoj su predstavljeni kakvi jesu, bez garancije bilo kakve vrste i ukoliko su dostupni (u najširem smislu koji dozvoljava zakon), i u vezi sa njima ne dajemo i isključujemo bilo kakve pisane ili usmene garancije i obećanja.

Ne garantujemo i ne preuzimamo odgovornost da materijal koji Internet stranica sadrži može biti legalno pregledan ili preuzet izvan Republike Srbije. Pristup tim materijalima može biti nelegalan ukoliko se vrši od strane određenih lica ili iz određenih zemalja. Ukoliko pristupate Internet stranici izvan Republike Srbije, to činite na sopstveni rizik i odgovorni ste za postupanje u skladu sa propisima koji se primenjuju u Vašem mestu.

Isključenje odgovornosti

Nećemo biti odgovorni Vama, ni trećim licima za bilo kakav prouzrokovani gubitak (kao što su gubitak podataka, dobiti, prihoda ili posla) odnosno materijalnu ili nematerijalnu, direktnu ili indirektnu štetu koja nastane korišćenjem ili u vezi sa korišćenjem Internet stranice ili njenog sadržaja, na koji god način da nastanu (bilo iz nepažnje ili na drugi način), čak i ako smo taj gubitak ili štetu mogli da predvidimo, ili nam je na nju skrenuta pažnja.

Isključujemo, u najširem zakonom dozvoljenim smislu, svu odgovornost bilo ugovornu, deliktnu (uključujući i odgovornost za nepažnju) ili štetu druge vrste, za tačnost, pouzdanost, podobnost, kvalitet ili potpunost Internet stranice (u pogledu koje ne dajemo nikakvu garanciju i obećanja) i u drugim slučajevima, ukoliko je šteta nastala kao posledica Vašeg pristupa i/ili korišćenja Internet stranice.

Kompjuterski virusi i greške

Iako preduzimamo sve razumne mere kako bismo osigurali da Internet stranica ne sadrži odnosno ne objavljuje bilo kakve greške, viruse, druge zlonamerne kodove ili štetne komponente, kao i da osiguramo njenu neometanu dostupnost, ne garantujemo da to neće biti slučaj. Stoga, preporučuje se da na odgovorajući način prekontrolišete prisustvo virusa kod svih materijala koje preuzmete sa Internet stranice, kao i da redovno proveravate prisustvo virusa, drugih zlonamernih kodova i štetnih komponenti.

Isključujemo svu odgovornost, u najširem smislu koji dozvoljavaju relevantni propisi, u vezi sa nastankom bilo kakve štete ili gubitka koji je nastupio usled grešaka, kompjuterskih virusa, drugih zlonamernih kodova ili štetnih komponenti koje su preuzete sa Internet stranice, kao i nastankom štete ili gubitka koji je nastupio usled prekida u radu Internet stranice.

Opšte odredbe

Weber zadržava pravo da povremeno vrši promene Pravila i uslova korišćenja Internet stranice. Sve izvršene promene stupaju na snagu danom njihovog objavljivanja na Internet stranici. Ukoliko nastavite da koristite Internet stranicu, smatraće se da ste prihvatili sve izvršene i objavljene promene. Stoga, preporučujemo da redovno čitate Pravila i uslove korišćenja Internet stranice kako biste se upoznali sa svim eventualnim izmenama istih.

Weber zadržava pravo da, u svako doba, sa ili bez obaveštenja, vrši naknadne promene, izmene, dopune, kao i da premešta, uklanja ili dodaje nove sadržaje na Internet stranicu.

U slučaju da je bilo koje pravilo odnosno uslov propisan Pravilima i uslovima korišćenja nevažeći ili neprimenljiv, ostala pravila i uslovi ostaju na snazi i dalje se primenjuju.

Jednom izjavljeno odricanje od bilo kog pravila i/ili uslova propisanog ovim Pravilima i uslovima korišćenja, ima dejstvo samo u slučaju za koji je dato i neće se smatrati trajnim odricanjem od tog ili drugog pravila i/ili uslova.

Pravila i uslovi korišćenja Internet stranice predstavljaju definitivan i sveobuhvatan sporazum između Vas i Webera u vezi korišćenja Internet stranice, osim u slučaju kada su za korišćenje određenih pojedinačnih delova Internet stranice propisana dodatna pravila i uslovi. Kada je korišćenje pojedinih određenih delova Internet stranice uređeno dodatnim pravilima i uslovima, ukoliko pristupite korišćenju tih delova Internet stranice smatraće se da ste dali saglasnost da Vas ti dodatni uslovi obavezuju.

Izjava o zaštiti privatnosti

Svi lični podaci koji nam postanu dostupni putem Internet stranice koristiće se isključivo u skladu sa našim Pravilima o zaštiti privatnosti i relevantnim propisima.

Molimo Vas da, pre nego što nastavite sa korišćenjem Internet stranice, pažljivo pročitate sledeće odredbe, s obzirom da činom davanja ličnih podataka ujedno dajete i Vaš pristanak da se oni koriste u skladu sa našim Pravilima o zaštiti privatnosti.

Pravila o zaštiti privatnosti

Privredno društvo "Saint-Gobain građevinski proizvodi" d.o.o. Beograd se obavezuje da će štititi Vašu privatnost. U ovim Pravilima o zaštiti privatnosti objašnjeno je kako koristimo podatke koje nam dajete i na koji način nastojimo da zaštitimo Vašu privatnost. Sve naknadne promene Pravila o zaštiti privatnosti, biće objavljene na internet stranici www.weber.rs. kako biste znali koju vrstu podataka prikupljamo, kako ih koristimo, u kakvim okolnostima i pod kojim uslovima možemo da ih saopštimo. Preporučujemo da Pravila o zaštiti privatnosti povremeno pročitate, kako biste se upoznali sa eventualnim promenama.

Podaci

Podaci o tome koje delove Internet stranice korisnici najčešće posećuju i kojim servisima pristupaju ne prikupljaju se radi identifikacije korisnika, već isključivo u cilju merenja broja poseta Internet stranici, pregledanih stranica i drugih parametara koji nam omogućavaju da unapredimo funkcionalnost i sadržaj Internet stranice.

U određenim slučajevima, npr. kada se prijavite da koristite uslugu koja je dostupna na Internet stranici (npr. kada naručujete proizvod putem Interneta ili kada želite da pristupite tehničkim informacijama i drugim odabranim servisima) biće nam potrebni određeni podaci o Vama, uključujući, bez ograničenja, Vaše ime, poslovno ime i vrstu delatnosti, adresu, e-mail adresu i/ili broj telefona (u daljem tekstu: "Podaci").

Sve Vaše Podatke dajete dobrovoljno. Činom davanja Podataka, potvrđujete da ste saglasni da ih koristimo i obrađujemo u skladu sa pravilima propisanim ovim Pravilima o zaštiti privatnosti.

Korišćenje podataka

Podaci koje nam date ili do kojih dođemo putem Internet stranice koriste se isključivo u cilju utvrđivanja koje usluge sa Internet stranice najviše koriste našim korisnicima, kontinuiranog poboljšanja Internet stranice, kao i izgradnje Vašeg profila kao jedinstvenog Weber-ovog klijenta.

Davanjem Vaših podataka saglasni ste da ih možemo koristiti kako bismo Vas obavestili o proizvodima i uslugama koji bi Vas mogli zanimati, da Vas kontaktiramo u vezi sa promenama na Internet stranici, i u cilju promocije Weberovih proizvoda i usluga, kao i proizvoda i usluga trećih lica koji su dostupni preko nas, a za koje mislimo da će biti od posebnog interesa za Vas.

Davanjem Vaših podataka potvrđujete da ste saglasni da informisanje o gore navedenim činjenicama možemo vršiti putem pošte, telefona, faksa, sms-a i/ili e-mail-a. Naglašavamo da datu saglasnost možete opozvati u bilo kom trenutku, kontaktirajući nas na e-mail adresu navedenu u odeljku "Kontakt". U slučaju opoziva datog pristanka možete biti obavezani na naknadu opravdanih troškova i/ili štete, u skladu sa odgovarajućim zakonima.

Prenos podataka

Weber će preduzeti sve korake kako bi svi prikupljeni Podaci bili adekvatno zaštićeni gde god je to moguće, čak i kada zemlje u koje se šalju nemaju zakone kojima se štite lični podaci.

Podaci će biti čuvani i obrađivani od strane Webera, i biće zadržani onoliko dugo koliko je razumno potrebno da ispunimo gore navedenu svrhu obrade odnosno koliko dozvoljavaju relevantni propisi. Ako u bilo kom trenutku poželite da uklonimo Vaše podatke iz naše evidencije, molimo Vas da nas kontaktirate na e-mail adresu navedenu u odeljku "Kontakt".

Obavezujemo se da Podatke nećemo saopštavati bilo kom drugom licu ili ih koristiti u bilo koje druge svrhe osim one koje su određene ovim Pravilima o zaštiti privatnosti, bez Vaše saglasnosti, osim ako smo na takvo postupanje obavezani zakonom, odlukom suda ili drugog nadležnog državnog organa.

Tačnost podataka

Nastojaćemo da sve Podatke koji se odnose na Vas, u najvećoj mogućoj meri, održavamo tačnim i ažurnim. Imate pravo da izvršite uvid u lične podatke koje imamo o Vama, kao i pravo da ih ispravite. Ukoliko želite da pregledate ili izmenite Podatke koje ste nam dali, molimo da nas kontaktirate na e-mail adresu navedenu u odeljku "Kontakt".

Praćenje upotrebe Internet stranice

U okviru Internet stranice koristimo praćenje upotrebe internet stranice kojom stičemo uvid u broj korisnika i način korišćenja Internet stranice, radi poboljšanja funkcionalnosti i sadržaja Internet stranice a u cilju povećanja kvaliteta usluge koja se pruža korisnicima. U ovu svrhu možemo koristiti tzv. kolačiće ("cookies"). Za više informacija o tome, molimo pogledajte internet stranicu www.allaboutcookies.org

Ukoliko ne želite da primate "cookies" možete podesiti Vaš internet pretraživač da ih automatski odbije ili da Vas upozori pre nego ih prihvati.

Bezbednost

Obavezujemo se da ćemo sve Podatke koje nam date čuvati u tajnosti, korišćenjem našeg bezbednosnog softvera. To znači da će Podaci moći da budu razmenjeni samo između Vas, nas i trećeg lica kome mi odlučimo da ih prosledimo, u svrhu određenu Pravilima o zaštiti privatnosti.

Treća lica

Internet stranica može sadržati veze ka drugim internet stranicama. Te veze se uspostavljaju radi Vas, ali Weber ne preuzima odgovornost za bilo kakvu informaciju ili mišljenje koje sadrži neka druga stranica, niti u vezi sa pravilima o zaštiti privatnosti koji se primenjuju u vezi sa korišćenjem te internet stranice. Ako pristupite nekoj od internet stranica do koje postoji veza sa ove Internet stranice, radite to na sopstveni rizik. Zato Vam preporučujemo da obavezno proverite pravila o zaštiti privatnosti svake internet stranice koju posećujete.

Veza sa drugih Internet stranica

Da bi na drugim internet stranicama postojale veze do Internet stranice ili bilo kog njenog sadržaja, neophodno je da postoji Weberova prethodna pisana saglasnost. Za eventualno dobijanje te saglasnosti možete da nas kontaktirate na e-mail adresu navedenu u odeljku "Kontakt". Zadržavamo pravo da, u slučaju da takva saglasnost nije data odnosno da su uslovi pod kojima je saglasnost data prekršeni, uklonimo bilo koju vezu koja je uspostavljena između Internet stranice i internet stranice trećeg lica.

U slučaju da se to desi, saglasni ste da u najkraćem roku postupite po našem zahtevu. Ukoliko preduzmete navedene aktivnosti bez naše saglasnosti ili suprotno uslovima pod kojima smo Vam dali saglasnost, obavezni ste da nam u potpunosti nadoknadite bilo kakav gubitak ili štetu koju pretrpimo mi, naši ogranci ili povezana odnosno zavisna pravna lica.

Lokacija

Centrala:

Saint-Gobain građevinski proizvodi doo, Beograd

Bulevar Mihajla Pupina 115d, 5. sprat, 11070 Novi Beograd

Proizvodnja:

Somborska bb, Apatin

tel: 025/780-770  025/ 773 177

Bulevar Vožda Karađorđa 126, Topola

tel: 034/6813 598

e mail: info(at)weber.rs

web site: www.weber.rs i www.weber.ba